Hlavním cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s výsledky výzkumu, který zkoumá edukační realitu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy. Věnovali jsme se oblasti nadání a dvojí výjimečnosti. Byl použit kvalitativní výzkumný design postavený na kombinaci pozorování, rozhovorů a případových studií. Získané výsledky poukazují na skutečnost, že nadané děti v dětském domově vykazují znaky typické pro dvojí výjimečnost. V diskusi nastíníme možnosti uzpůsobení podmínek při vzdělání pro naše děti a zdůrazníme potřebu kvalitní diagnostiky. Naše zjištění by mohla vést k větší efektivitě práce s mimořádně nadanými nejen v prostředí dětských domovů.