V pondělí 19. dubna se konal celorepublikový workshop Persist, jehož cílem bylo interpretovat výstupy první části aplikovaného výzkumu Persist. Organizátorem akce je Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Federace dětských domovů, společnost yourchance o.p.s. a její integrační projekt Začni správně, které jsou také aplikačním garantem projektu Persist. Cílem výzkumu je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a jejich úspěšnou adaptaci na trh práce. Projekt potrvá až do roku 2022. Výzkum je financován Technologickou agenturou ČR.

Perist

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a vládním opatřením se akce uskutečnila v on-line režimu. I přesto byl o akci zájem a zúčastnilo se ho téměř sto odborníků zabývajících se výchovou a vzděláváním dětí v dětských domovech.

Workshopem provázela spoluzakladatelka yourchance o.p.s. Gabriela Štiková. Ta v úvodu představila novou platformu pro vychovatele dětských domovů. „DOMOVY SOBĚ na sociálních sítích se ukázaly jako smysluplné, a proto jsme se rozhodli na ně navázat a připravit web DOMOVY SOBĚ. Cílem webových stránek je poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň chceme touto cestou a vznikem komunity vychovatelů podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna,“ vysvětlila ke smyslu Domovy sobě Gabriela.

Další příspěvek patřil novinkám z Federace dětských domovů CŘ. Jana Koubová, předsedkyně Federace dětských domovů ČR a ředitelka DD Staňkov úvodem vstupu poděkovala všem pracovníkům dětských domovů a dalších zařízeních za práci v těchto těžkých časech, které doteď nikdo nezažil. Dále informovala: „Výbor FDD nespí a stále pracuje, nyní online. V únoru jsme napsali dopis ministrovi Plagovi k situaci a vyčerpávající práci v DD a dalších zařízeních, vč. těžkostí při distanční výuce. Apelovali jsme také na včasné očkování pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců. Naší snahou je také lepší ohodnocení našich pracovníků, ve vyšší platové třídě. Odpovědi pana ministra byly vesměs odmítavé…“ 

Online setkání vzniklo jako reakce na první realizovanou polovinu výzkumu Persist. Z úst Lenky Mynaříkové, Daniely Horákové, Roksany Viktoniv a Jana Sedláčka z výzkumného týmu Persist byly prezentovány první výstupy. Dosavadní výsledky z kvalitativní (40 respondentů) i kvantitativní části (143 respondentů) poukazují na zásadní význam sociální opory pro úspěšnou adaptaci po odchodu z DD a také na nedostatečné využívání různých forem podpory z důvodu nedůvěry ve formální pomoc nebo vnímání využití podpory jako osobního selhání. Data ohledně rozvoje sociálních kompetencí dětí v DD (121 respondentů) naznač

Foto1

ují, že tato cílová skupina se nijak neliší od dětí vyrůstajících v rodině.

 

Očekávaným přínosem a smyslem výzkumu Persist je zvýšení individuální i skupinové podpory mladistvých v dětských domovech v oblasti rizikových faktorů reálného života. Projekt dále může přispět ke zlepšení rovnosti podmínek, a to například v přístupu ke vzdělání, ke snazší zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin na trhu práce (včetně prevence rizik).

Závěrečná výzkumná zpráva bude obsahovat soubor faktorů a jejich kombinací, které ovlivňují úspěšnost integrace / adaptace a návrhy na zapracování těchto faktorů do manuálů pro koordinátory, mentory a lektory neziskové organizace yourchance a jejího projektu Začni správně. Výstupy mohou být zároveň využity pro diskusi s dalšími subjekty, které se zaobírají zkoumaným problémem, dále mohou zlepšit komunikaci s veřejností v otázkách institucionální péče.

 

Výzkum má tři roviny

První rovina se věnovala sběru kvalitativních dat formou rozhovorů. Cílovou skupinou byli mladí dospělí, kteří odešli z dětského domova před 10 a více lety – mezi respondenty byli jak ti úspěšně zapojení do společnosti, tak ti, kteří v integraci selhávají.

Druhá rovina projektu je o sběru kvantitativních dat formou online dotazníkových šetření. Cílovou skupinou této fáze projektu jsou mladí lidé, kteří odešli z dětského domova v posledních 3 letech. Šetření je zaměřeno na zjišťování forem pomoci při a po odchodu. Kterých forem pomoci pak mladí využili nebo naopak vůbec?

Třetí rovina výzkumu je o sběru kvantitativních dat formou dotazníkového šetření. Cílovou skupinou jsou aktuálně odcházející z dětského domova. Dotazník je zaměřen na sebepojetí dětí a adolescentů – tedy způsob, jakým vnímají sami sebe a sociální kompetence, jako je prosocialita, ochota ke kompromisu, naslouchání, schopnost prosadit se, ochota ke konfliktu, extraverze, sebekontrola či emocionální stabilita.

V rozhovorech v první rovině byl kladen zřetel především na psychologické a vztahové faktory. Dotazníky poté se zaměřují na různé formy podpory, které mladiství po odchodu z dětského domova využili a jak jejich efektivitu hodnotí. Důležitý aspekt je také to, jak děti na odchod připravil samotný dětský domov. Dotazník zjišťoval i to, co se po odchodu nejvíce lišilo od očekávání respondentů nebo důvody, proč se rozhodli nevyužít žádnou z možných podpor i v situaci, kdy se například dostali do potíží.

Přestože je sběr dat teprve v polovině, ukazuje se pozitivní a možná až překvapivé zjištění, že mladiství v dětských domovech se v sociálních kompetencích neliší od jiných skupin v české populaci. Ačkoliv mediální obraz vykreslující dětské domovy není vždy pozitivní, z hlediska kompetencí významných pro úspěšné začlenění do společnosti jsou mladiství opouštějící dětské domovy vybaveni velmi dobře.

Foto2

České vysoké učení technické, Masarykův ústav vyšších studií v Praze je vysokoškolským ústavem, jehož vznik byl motivován snahou ČVUT přímo i nepřímo navázat na důležité a různorodé tradice několika pracovišť této technické univerzity, které vytvářejí současný profil ústavu a základní pilíře jeho působení. Prvním pilířem je inženýrská pedagogika, která významně ovlivňuje kvalitu vzdělání budoucích pracovníků v technických oborech i kvalitu nastupujících studentů ČVUT. Druhým pilířem je ekonomie a management a třetím pak jazykové vzdělávání. Ročně studuje v bakalářských a magisterských programech MÚVS okolo 1300 studentů. Akademičtí pracovníci MÚVS jsou zapojeni do významných mezinárodních i domácích vědeckovýzkumných projektů financovaných jak z veřejných finančních prostředků, tak v rámci smluvního výzkumu.

Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu osamostatnili a byli schopni žít plnohodnotný život. Úspěchem v tomto ohledu je podle nás zcela "normální život" - mít práci, rodinu, vytvořené zázemí, zvládání běžných situací, život mimo rizika jako je např. dluhová spirála. Součástí projektu je mentoringový program, který propojuje mlaďochy s dospěláky, kteří jim pomáhají najít tu správnou cestu životem, konzultují s nimi nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale především s běžným každodenním životem. Realizátorem projektu je yourchance, obecně prospěšná společnost, jejímž smyslem fungování je kromě oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy také prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti žáků ZŠ a SŠ.

 

Kontakt na média: Renata Majvaldová, PR manažer, majvaldova@yourchance.cz, +420 731 468 857