P R O H L Á Š E N Í

Členové Federace dětských domovů ČR a účastníci odborného semináře z řad pedagogických pracovníků náhradní rodinné péče se shodli na tomto prohlášení:

  1. V našich zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy v gesci MŠMT souběžně zabezpečujeme výchovnou, vzdělávací a odbornou péči ohroženým dětem. Při přijetí dítěte do institucionální péče je prioritou vzdělávání, neboť děti přicházejí s velkým počtem neomluvených hodin, chybí jim základní znalosti učiva. Doplnění vědomostí je důležité pro jejich sebevědomí a začlenění ve škole a následný rozvoj.
  2. Odbornou péči zabezpečuje tým odborných pracovníků se speciálně pedagogickým vzděláním a psychologickým vyšetřením a psychologové. Tuto odbornou činnost nemůže nahradit pouze sociální péče.
  3. Přechod dětských domovů do gesce MPSV není řešením tzv. roztříštěnosti. Vše je jen o kvalitní komunikaci mezi rezorty.
  4. V péči o ohrožené děti je nutný multidisciplinární přístup jak ze strany rezortu školství, tak zdravotnictví, sociálních věcí, spravedlnosti a vnitra.
  5. Přechod dětských domovů pod MPSV by byl finančně náročný a neefektivní, viz dokument Návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti, kde je uvedena částka cca 400 milionů Kč.

Mnohem efektivnější využití finančních prostředků bychom uvítali směrem ke snižování počtu dětí na skupinách, což by umožnilo větší individuální péči.

Model financování např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nás vede k obavám, že nebudou zabezpečeny všechny potřeby dětí umístěných v dětských domovech.

  1. Je nezbytně nutná odborná diskuze k zamýšlené transformaci péče o ohrožené děti napříč všemi rezorty. Prozatím probíhá pouze cílená aktivita ze strany MPSV spojená s tendenční informovaností veřejnosti.
  2. Kritika práce našich zařízení je neobjektivní. Vychází z průzkumů, kde chybí kontrolní vzorky. Institucionální výchova je důsledkem selhání všech forem pomoci ohroženým dětem ze strany OSPOD, rodiny, neziskových organizací a je nejkrajnějším řešením situace dítěte.
  3. Dětské domovy podporují návrat dítěte do původní rodiny, pokud je to možné, případně do kvalitní pěstounské péče. U dětí, kde se to nedaří, se zařízení snaží o hostitelskou péči.
  4. Doporučujeme ověřit zkušenosti s transformací systému péče o ohrožené děti v sousedních státech, např. na Slovensku, zda transformace skutečně splnila očekávání.
  5. Proč rušit to, co funguje a je oceňováno odborníky ze zahraničí?

 

V Praze dne 8. 10. 2015